Sinh sản vô tính là gì?

Sinh sản vô tính là gì?

Cây sen đá xin nói về khái niệm sinh sản vô tính là gì? Các bạn đọc tham khảo nhé!

I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN

-Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, bảo đảm sự phát triển liên tục của loài.

– Có 2 hình thức sinh sản ở thực vật: Sinh sản vô tính và Sinh sản hữu tính.

II. SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT

1. Sinh sản vô tính là gì?

– Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, con cái giống nhau và giống cây mẹ.

– Cơ sở của sinh sản vô tính là quá trình nguyên phân.

2. Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật

a) Sinh sản bào tử

– Là hình thức sinh sản mà cơ thể mới được phát triển từ bào tử, bào tử lại hình thành trong túi bào tử từ thể bào tử.

– Ví dụ: Rêu, dương xỉ.

b) Sinh sản sinh dưỡng

– Sinh sản sinh dưỡng là hình thức sinh sản mà cơ thể mới được hình thành từ một bộ phận (thân, lá, rễ) của cơ thể mẹ.

– Các hình thức sinh sản sinh dưỡng:

+ Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên (thân bò, thân rễ, thân củ, rễ củ, lá…).

+ Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo (nhân giống vô tính).

  Nhận xét cơ chế sinh sản vô tính:

– Ưu: Con giữ nguyên tính di truyền của mẹ nhờ cơ chế nguyên phân.

– Nhược: Con kém thích nghi khi môi trường thay đổi do không có sự tổ hợp các đặc tính di truyền của bố mẹ.

Sinh sản vô tính ở thực vật
Sinh sản vô tính ở thực vật

3. Phương pháp nhân giống vô tính

a) Ghép chồi và ghép cành

b) Chiết cành và giâm cành

c) Nuôi cấy tế bào và mô thực vật

4. Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống thực vật và con người.

– Giúp cho sự tồn tại và phát triển của loài.

– Duy trì được tính trạng tốt phục vụ cho con người

– Nhân nhanh giống cây trồng

– Tạo giống cây sạch bệnh

– Phục chế giống quý đang bị thoái hóa

Tham khảo thêm phụ kiện tiểu cảnh tại Link